GCC版本升级到4.9.2,大家再也不用因为头文件而导致本地编译通过而网站通不过了。fpc版本为2.6.4。Java版本为1.8.0_45。

用户
Day Week Month Year
名次 用户 昵称 正确 提交 比率
57051
44445555
0.000%
57052
dingdan2000
0.000%
57053
710052
0.000%
57054
wanruixi
0.000%
57055
小年糕
0.000%
57056
余嘉豪
0.000%
57057
星河小学-胡茗洋
0.000%
57058
gz
0.000%
57059
飞翔的企鹅
0.000%
57060
baohui+1
0.000%
57061
小七
0.000%
57062
cyd
0.000%
57063
曹吉
0.000%
57064
赞赞
0.000%
57065
Îâ¼ÒÕä
0.000%
57066
45481
0.000%
57067
qie
0.000%
57068
ÐìÖÁÕé
0.000%
57069
pangxi
0.000%
57070
gha
0.000%
57071
jj
0.000%
57072
kelly0121
0.000%
57073
wbc402
0.000%
57074
ytu6u
0.000%
57075
wewewew
0.000%
57076
hhh
0.000%
57077
hwh2015
0.000%
57078
123
0.000%
57079
GSY123
0.000%
57080
chenyizhe
0.000%
57081
龚浩
0.000%
57082
222222222222
0.000%
57083
郑棉燕
0.000%
57084
且听风吟
0.000%
57085
kandy11
0.000%
57086
Janhail
0.000%
57087
Rain
0.000%
57088
mengxiang
0.000%
57089
Àî³ÉºÆ
0.000%
57090
852741963
0.000%
57091
1111111
0.000%
57092
±ùä¿ÁÜ
0.000%
57093
YY
0.000%
57094
1021
0.000%
57095
陌陌
0.000%
57096
小李
0.000%
57097
林文祥
0.000%
57098
hjb
0.000%
57099
ccle
0.000%
57100
王浩
0.000%