GCC版本升级到4.9.2,大家再也不用因为头文件而导致本地编译通过而网站通不过了。fpc版本为2.6.4。Java版本为1.8.0_45。

Problem ID
题目编号 标题 来源 正确 提交 比率
1400
USACO 20
7.34%
1401
USACO 20
52.83%
1402
USACO 20
54.35%
1403
USACO 20
79.41%
1404
USACO 20
30.43%
1405
USACO 20
0%
1406
USACO 20
18.70%
1407
USACO 20
20.73%
1408
USACO 20
38.89%
1409
USACO 20
52.63%
1410
USACO 20
40.98%
1411
USACO 20
69.15%
1412
USACO 20
29.11%
1413
USACO 20
74.07%
1414
USACO 20
41.82%
1415
USACO 20
70.00%
1416
USACO 20
58.06%
1417
USACO 20
26.32%
1418
USACO 20
77.42%
1419
USACO 20
61.36%
1420
USACO 20
69.05%
1421
USACO 20
43.27%
1422
USACO 20
42.26%
1423
USACO 20
1.32%
1424
USACO 20
43.75%
1425
USACO 20
40.62%
1426
USACO 20
65.22%
1427
USACO 20
68.29%
1428
USACO 20
40.74%
1429
USACO 20
19.05%
1430
USACO 20
31.58%
1431
USACO 20
30.00%
1432
USACO 20
41.18%
1433
USACO 20
52.78%
1434
USACO 20
35.29%
1435
USACO 20
33.13%
1436
USACO 20
53.33%
1437
USACO 20
27.59%
1438
USACO 20
63.16%
1439
USACO 20
50.00%
1440
USACO 20
49.21%
1441
USACO 20
50.49%
1442
USACO 20
46.43%
1443
USACO 20
52.08%
1444
USACO 20
0%
1445
USACO 20
22.22%
1446
USACO 20
65.22%
1447
USACO 20
73.47%
1448
USACO 20
0%
1449
USACO 20
52.63%
1450
USACO 20
18.52%
1451
USACO 20
29.44%
1452
USACO 20
19.05%
1453
USACO 20
50.00%
1454
USACO 20
66.67%
1455
USACO 20
48.84%
1456
USACO 20
36.84%
1457
USACO 20
72.22%
1458
USACO 20
54.90%
1459
USACO 20
67.39%
1460
USACO 20
43.40%
1461
USACO 20
42.62%
1462
USACO 20
42.22%
1463
USACO 20
29.73%
1464
USACO 20
54.17%
1465
USACO 20
50.00%
1466
USACO 20
36.11%
1467
USACO 20
55.88%
1468
USACO 20
54.72%
1469
USACO 20
71.43%
1470
USACO 20
36.84%
1471
USACO 20
37.21%
1472
USACO 20
62.50%
1473
USACO 20
61.36%
1474
USACO 20
34.21%
1475
USACO 20
48.00%
1476
USACO 20
33.33%
1477
USACO 20
72.83%
1478
USACO 20
50.98%
1479
USACO 20
51.43%
1480
USACO 20
38.71%
1481
USACO 20
41.46%
1482
USACO 20
41.96%
1483
USACO 20
25.76%
1484
USACO 20
38.46%
1485
USACO 20
39.47%
1486
USACO 20
11.11%
1487
USACO 20
21.74%
1488
USACO 20
80.99%
1489
USACO 20
50.00%
1490
USACO 20
50.70%
1491
USACO 20
50.00%
1492
USACO 20
45.16%
1493
USACO 20
34.53%
1494
USACO 20
55.88%
1495
USACO 20
49.44%
1496
USACO 20
42.07%
1497
USACO 20
55.11%
1498
USACO 20
36.45%
1499
USACO 20
43.67%