GCC版本升级到4.9.2,大家再也不用因为头文件而导致本地编译通过而网站通不过了。fpc版本为2.6.4。Java版本为1.8.0_45。

问题 1041. -- 【入门】打印星号三角行

1041: 【入门】打印星号三角行

时间限制 : 1 Sec
内存限制 : 16 Mb
提交 : 7348
解决 : 4738

题目描述

打印星号三角行.

 

输入

输入只有一行,包括1个整数N。N代表行数.

 

输出

输出N行.

 

样例输入 [复制]

5

样例输出 [复制]

* * * *** *** *** ***** ***** ***** ******* ******* ******* ***************************

提示[+]

*** 提示已隐藏,点击上方 [+] 可显示 ***

来源


Problem 1041
全 屏
重置代码